vrijdag 23 juni 2017, 08:00

Doek valt voor platanen aan de Kruispoort

STEENBERGEN – Het kon gisteravond voorafgaand aan de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad nog twee kanten uit voor de platanen aan de Kruispoort. Aan de ene kant was daar de ‘Kappen!’-motie van de Volkspartij en Steenbergen Anders. Daar tegenover stond een motie die op het laatste moment was ingediend door Gewoon Lokaal! en D66, waarmee het college werd opgedragen de bomen te behouden, zij het sterk gesnoeid. Na een langdurig en intens debat waren het de drie stemmen van de PvdA die de doorslag gaven: de bomen gaan weg. Daar staat tegenover dat aan beide zijden van de kerkmuur flinke bomen terug moeten komen.

Het was de tweede keer dat de motie van de Volkspartij en Steenbergen Anders werd behandeld door de gemeenteraad van Steenbergen. Op 1 juni jongstleden trokken de fracties hun voorstel tijdelijk terug omdat zij door de afwezigheid van een aantal raadsleden voorzagen dat het een onhaalbare kaart was. Een motie van dezelfde strekking (kap van de platanen) werd gisteravond voor een tweede keer voorgelegd aan de raad die dit keer volledig aanwezig was.

Win-win-situatie

Zij kreeg concurrentie van een tweede motie, ingediend door Gewoon Lokaal! en D66. De fracties pleitten voor het kandelaberen van de bomen. Dit is een snoeitechniek waarbij alleen de stam en enkele takstompen overblijven zodat de boomkroon de kans krijgt om weer volwaardig uit te groeien. Volgens de indienende fracties ontstaat zodoende een win-win-situatie. “Het onveiligheidsgevoel bij de bewoners neemt af of gaat zelfs helemaal weg én de monumentale bomen blijven behouden,” pleitte Wilma Baartmans van Gewoon Lokaal!

De Volkspartij noemde het voorstel “zinloos omdat het de gevoelens van onveiligheid bij de bewoners niet wegneemt”. Jeroen Weerenburg van het CDA wees aanvullend op de esthetische waarde van de bomen die na het kandelaberen dusdanig aangetast zou zijn dat het de omgeving van de Kruispoort niet zou verfraaien.

Aarzeling

Alle fracties hadden bij aanvang van de vergadering hun stellingen al betrokken, behalve de PvdA die daardoor beschikte over de drie allesbepalende stemmen en gedurende de vergadering lang niet wist wat daarmee te doen. Fractievoorzitter Willem van den Berge gaf toe dat zijn fractie “aarzelde”. “Wij zijn begaan met authentieke bomen die een historisch karakter hebben in deze stad en vinden dat de platanen passen op de plek waar ze staan. Anderzijds zijn ze wel heel hoog. We kunnen ons dan ook goed voorstellen dat de bewoners van de woningen aan de overkant zich zorgen maken dat één van de platanen op een dag een storm niet zal doorstaan. Wat de PvdA betreft moet er hoe dan ook een veilige situatie ontstaan.“

Sfeer herstellen

Daarmee kwam de bal in de hoek van wethouder Zijlmans te liggen om de vragen van de PvdA dusdanig te beantwoorden dat de fractie een weloverwogen keuze zou kunnen maken. Wat de wethouder uiteindelijk niet lukte, lukte de bewoners van de Kruispoort wel tijdens de schorsing die op de beantwoording volgde. “We hebben de pauze benut om met een vertegenwoordiging van de bewoners de zaak door te nemen,” lichtte Van den Berge, toe. “We hebben hen expliciet gevraagd hoe zij aankijken tegen kandelaberen en welke opties zij nog meer zien. Deze mensen zijn niet tegen platanen op die plek maar dan wel goede. Wij vinden dat inwoners invloed moeten hebben op hoe hun eigen straat er uit zou moeten zien. We pleiten er dan ook voor de sfeer in de straat te herstellen door zowel aan de binnenzijde van de muur als aan de straatkant nieuwe, volwaardige bomen te planten. Als dat gebeurt dan gaan wij met de bewoners mee om te zorgen dat het gevoel van veiligheid toeneemt en de straat opknapt.”

Geen ABC-tje

Daarmee was het pleit beslecht voor de negen platanen aan de Kruispoort. Met zeven stemmen tegen en twaalf stemmen voor stemde een meerderheid van de raad in met de kap van de bomen op een zo kort mogelijke termijn. Hoe lang dat dan precies gaat duren, is overigens nog sterk de vraag.

 “We hebben een deskundig rapport waaruit blijkt dat de bomen veilig zijn. Mede hierdoor zal de motie tot kappen geen ABC-tje meer zijn,” waarschuwde wethouder Zijlmans. “Er zullen bijna zeker bezwaren komen en die mensen staan sterk door de bevindingen in het rapport.”

Uit de Steenbergse Courant