Disclaimer en privacy statement

Laatste update disclaimer: 6 oktober 2019

Voor het bezoek en gebruik van KijkopSteenbergen.nl is deze disclaimer van toepassing. Door deze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. KijkopSteenbergen.nl kan de bepalingen in deze disclaimer zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website. Raadpleeg deze disclaimer dus regelmatig om kennis te nemen van eventuele wijzigingen.

Aangeboden informatie

Alle informatie die op deze website wordt aangeboden is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en nimmer een advies richting u. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie op deze website. Hoewel KijkopSteenbergen.nl uiterst zorgvuldig te werk gaat bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan KijkopSteenbergen.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. U mag de aangeboden informatie op deze website nimmer gebruiken zonder voorafgaande toestemming van KijkopSteenbergen.nl of de rechthebbende van de informatie.

Aangeboden informatie door derde partijen

Binnen de website wordt diverse informatie door derde partijen geplaatst. Tevens wordt er binnen de website via links doorverwezen naar websites van derde partijen. KijkopSteenbergen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud die geplaatst wordt door derde partijen, zowel binnen deze website als op websites waar via links naar doorverwezen wordt. 

Nieuwsberichten

KijkopSteenbergen.nl publiceert binnen de website nieuwsberichten. KijkopSteenbergen.nl is niet aan enige politieke, maatschappelijke of religieuze stroming gebonden. Bij de ontwikkeling van nieuwsberichten wordt gelet op de maatschappelijke (nieuws)waarde, de actualiteit en de relevantie voor de gemeenschap. De redactie behoudt zich het recht voor aangeleverde berichten in te korten, te bewerken en aan te vullen. De redactie behoudt zich het recht voor om reacties bij nieuwsberichten te verwijderen als deze in strijd zijn met onderstaande gebruiksregels.

Gebruiksregels, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Gebruikers zijn – hetzij onder eigen naam, hetzij als vertegenwoordiger van een organisatie – te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle inhoud die ze plaatsen binnen KijkopSteenbergen.nl. KijkopSteenbergen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud die geplaatst wordt door geregistreerde gebruikers. Binnen KijkopSteenbergen.nl worden de volgende gebruiksregels toegepast:

  • Anoniem reageren is niet toegestaan. Een gebruiker mag op dit platform alleen reageren als hij/zij zijn echte naam gebruikt en onder zijn echte e-mailadres geregistreerd staat
  • Reacties zijn persoonlijk. Het is niet toegestaan namens anderen te reageren
  • Reacties moeten betrekking hebben op het onderwerp van het desbetreffende artikel en mogen nimmer commercieel van aard zijn
  • Commentaar moet beschaafd zijn en de regels van het goede fatsoen in acht nemen
  • Kwaadwillig of beledigend commentaar is uit den boze
  • Grof en aanstootgevend taalgebruik wordt niet getolereerd
  • Verwijzingen naar de persoonlijkheid of de karaktereigenschappen van personen zijn verboden

Bij het niet naleven van deze gedragsregels kan inhoud worden verwijderd en in uiterste gevallen behoudt KijkopSteenbergen.nl zich het recht voor de registratie van de betreffende gebruiker te blokkeren, zonder enige vorm van restitutie of schadevergoeding. Door inhoud op dit platform te publiceren, aanvaardt de gebruiker de verplichting KijkopSteenbergen.nl schadeloos te stellen voor iedere inbreuk op het auteursrecht en vertrouwelijkheidsclausules en voor de gevolgen van obscene, opruiende, lasterlijke of andere strafbare uitlatingen.

Bedrijven en organisaties

Bedrijven en organisaties die zijn goedgekeurd door KijkopSteenbergen.nl kunnen zich binnen KijkopSteenbergen.nl presenteren via diverse communicatieproducten, waaronder profielpagina’s en communicatieabonnementen. Aan deze communicatieproducten zijn voor organisaties kosten verbonden. KijkopSteenbergen.nl kan de mogelijkheid voor sponsoring bieden aan organisaties zonder communicatiebudget en zonder commerciële belangen. KijkopSteenbergen.nl heeft altijd het recht om sponsoring – zonder opgave van reden – te weigeren.

Werking website

KijkopSteenbergen.nl geeft geen garanties dat de website te allen tijde correct functioneert. Uiteraard spant KijkopSteenbergen.nl zich in om eventueel tijdelijk disfunctioneren van de website te voorkomen en – mocht dit niet lukken – het disfunctioneren voortvarend op te lossen. Bij onverhoopt tijdelijk disfunctioneren van de website aanvaardt KijkopSteenbergen.nl geen enkele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor eventuele schade die u daardoor lijdt.

Publiek domein

KijkopSteenbergen.nl is een openbaar online platform. Door deel te nemen aan de discussies op dit platform aanvaardt u dat uw commentaar en reacties gedeeld worden in het publieke domein. KijkopSteenbergen.nl behoudt zich het recht voor om individueel commentaar dat binnen de website geplaatst is ook te gebruiken binnen zijn marketingkanalen, waaronder de digitale nieuwsbrief en sociale media Twitter en Facebook.

Toepassing recht

Op deze website en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Privacy statement

Laatste update privacy statement: 6 oktober 2019

Voor het bezoek en gebruik van KijkopSteenbergen.nl is deze privacy statement van toepassing. Door deze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. KijkopSteenbergen.nl kan de bepalingen in deze privacy statement zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. De meest actuele privacy statement vindt u altijd op deze website. Raadpleeg deze privacy statement dus regelmatig om kennis te nemen van eventuele wijzigingen.

Vermeulen Steenbergen B.V., gevestigd aan Molenweg 44, 4651 CM, Steenbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy statement. Contactgegevens: kijkopsteenbergen.nl, Molenweg 44, 4651 CM, Steenbergen, T: 0167-565930. Thiemen Vermeulen is de Functionaris Gegevensbescherming van Vermeulen Steenbergen B.V.. Hij is te bereiken via info@kijkopsteenbergen.nl. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vermeulen Steenbergen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Gebruikers geven door hun registratie op kijkopsteenbergen.nl toestemming voor de registratie van hun gegevens en geven toestemming voor publicatie op het internet van de door hen geleverde bijdrage. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
– IP-adres
– Gegevens over het surfgedrag op onze website (anoniem verwerkt)
– NAW-gegevens
– Geslacht
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kijkopsteenbergen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vermeulen Steenbergen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Vermeulen Steenbergen B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
– Vermeulen Steenbergen B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vermeulen Steenbergen B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden en websites van derden

Vermeulen Steenbergen B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op KijkopSteenbergen.nl treft u links aan naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt kijkopsteenbergen.nl geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derde partijen. Bekijk hiervoor de privacy statement van de website die u bezoekt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vermeulen Steenbergen B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vermeulen Steenbergen B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kijkopsteenbergen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vermeulen Steenbergen B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kijkopsteenbergen.nl.