zaterdag 29 april 2017, 13:00

Burgerraadslid Jan Veraart: ‘Steenbergen moet zich keihard verzetten tegen desastreuze Welberg én Kruisland varianten van 380 kV tracé’

STEENBERGEN – Burgerraadslid Jan Veraart van Gewoon Lokaal! staat bekend als een betrokken maar zeker ook kritisch politicus. Hij is het helemaal eens met de reacties van met name Angelo Somers (bewoner Canadezenweg), Marjoleen Dogge (kwekerij Landjuweel, Boomdijk), Henry Deckers (Landgoed Dassenberg) en staat achter de lijn die ook wethouder Petra Lepolder namens de gemeente Steenbergen heeft uitgezet. “Steenbergen moet zich met hand en tand blijven verzetten tegen in elk geval twee tracé varianten: de ‘Welbergse’ en de ‘Kruislandse’. En Steenbergen heeft daar ook alle reden toe”, zo stelt Veraart.

Niet voor niets heeft Steenbergen er in 2014 voor gekozen een natuurbeleid voor de hele gemeente te gaan ontwikkelen. Dat dit beleid juist in de afgelopen besluitvormende gemeenteraadsvergadering is vastgesteld is toeval. “Het Natuurbeleidsplan is het fraaie resultaat van enkele jaren van voorbereiden, inventariseren (flora & fauna) en goed overleggen met alle partners (natuurclubs, waterschap, agrariërs etc). In dit plan staat heel duidelijk hoe Steenbergen wil omgaan met onze natuur, met natuurrecreatie en met ons cultureel erfgoed. We willen behoud, maar ook versterking en uitbreiding van onze karakteristieke natuurwaarden. Dat betekent ook een beleid waarin het landschap behouden blijft en waar mogelijk wordt verbeterd. Een 380 kV-leiding door onze gemeente staat haaks op dit beleid”.

Verrassend

Tot halverwege vorig jaar ging Steenbergen er nog hoopvol vanuit dat de in 2014 gekozen voorkeursvariant voor het hoogspanningsnet tussen Borssele en Tilburg het uiteindelijke tracé zou worden. Verrassend was dat begin april dit jaar de MER-rapportage van energieleverancier Tennet met meerdere varianten kwam, waarbij er 3 over Steenbergs grondgebied lopen die nu als zeer mogelijk worden aangemerkt.

Plussen en Minnen

Jan Veraart heeft zich verdiept in de rapportage over de 380 kV. “Ik vind het vreemd dat in de Milieu Effect Rapportage (MER) het gebruikelijke MMA – Meest Milieuvriendelijke Alternatief – ontbreekt. Ik heb daarom vervolgens zelf op vier manieren gekeken naar alle plussen en minnen die op basis van 23 indicatoren aan de verschillende tracévarianten zijn gegeven. Bij elke manier blijkt de variant ten zuiden van Bergen op Zoom als nummer één te eindigen als het gaat om het minst bezwaarlijke tracé. Als echter geen rekening wordt gehouden met de kosten en de technische complexiteit, dan scoren twee Steenbergse varianten hoger. Eén van hen – de ‘Welbergse’ - gaat door het Krabbenbos, langs de Canadezenweg over de Kruislandse kreken, de tweede blijft verder van Welberg, maar komt dicht langs de kom van Kruisland. Beide varianten tasten het landgoed Dassenberg enorm aan”.

Rampzalig

Veraart wijst er met nadruk op dat beide varianten rampzalig zijn voor de natuurdoelstellingen die Steenbergen heeft en die juist deze maand zijn geformaliseerd in het Natuurbeleidsplan. “Het beste is dat de 19 Westbrabantse gemeenten die samenwerken in de RWB één lijn trekken. Grote kans is dan dat de minister meegaat in wat zij eensluidend voorstellen. Maar als de keuze dreigt te vallen op de Welbergse of Kruislandse variant, dan moet Steenbergen daar tegen knokken. En we hebben daarvoor munitie in de vorm van objectieve argumenten. Niet alleen dat het tracé ten Zuiden van Bergen op Zoom de meeste plussen haalt, maar dus ook de rampzalige gevolgen die beide tracé varianten voor onze gemeente zouden hebben. Het is dus zaak om de poot stijf te houden, wanneer het deze richting uitgaat”. 

Uit de Steenbergse Courant