Ondernemers Platform Steenbergen

Samen streven we naar een gezond ondernemingsklimaat in Steenbergen

Over Ondernemers Platform Steenbergen

Ondernemers Platform Steenbergen (OPS) is opgericht in april 1999. De hoofddoelstelling van het platform is het creëren van een gezond ondernemingsklimaat in de gemeente Steenbergen. Daarbij wil het platform in eerste instantie het aanspreekpunt zijn bij vraagstukken en problemen die betrekking hebben op zowel de lokale bedrijven als hun werkomgeving. Samen met de aangesloten ondernemers werkt het bestuur van OPS aan de verbetering van werk- en leefklimaat op de bedrijventerreinen en het aangrenzend gebied. Hierbij is ook de gezamenlijke aanpak van criminaliteit en veiligheid een nadrukkelijk punt van aandacht.

OPS organiseert bijeenkomsten voor zijn leden met als doel informatie te geven over voor ondernemers relevante onderwerpen, maar ook om de onderlinge band tussen de aangesloten ondernemers te verstevigen.

Het doel van de bedrijvenvereniging is:

  • Om een gezond ondernemingsklimaat te creëren in de gemeente Steenbergen.
  • Als buren en collegae beter samen te werken en dan als één blok naar 'buiten' te treden bij vraagstukken en problematieken, welke betrekking hebben op zowel de bedrijven als de werkomgeving.
  • Het werk- en leefklimaat binnen een bedrijventerrein en aangrenzend gebied te beschermen en/ of te verbeteren.
  • De gezamenlijke aanpak van de criminaliteit en veiligheid.
  • Organiseren van bijeenkomsten.
  • Het vormen van een sociaal karakter tussen de bedrijven onderling.
  • Aanspreekpunt van de lokale overheid.

De bedrijvenvereniging Ondernemers Platform Steenbergen is ingeschreven in de Kamer van Koophandel West Brabant te Breda. De doelstelling, regels en procedures van de vereniging zijn vastgelegd in statuten met bijbehorend huishoudelijk reglement. Het bestuur wordt gekozen door de algemene ledenvergadering en bestaat uit ten minste drie personen. De contributie bedraagt € 145,00 per jaar. Per jaar door de ledenvergadering vast te stellen. Van de leden wordt enige inzet verwacht, zoals het bijwonen van de ledenvergaderingen en de bereidheid zitting te nemen in het bestuur of in een werkgroep.

Contactgegevens

Ondernemers Platform Steenbergen

Vlamingvaart 14

4651 GR Steenbergen

Tel 06 22980546


Actuele aanbiedingen