vrijdag 14 juli 2017, 17:00

Huishoudboekje Sociale Dienst baart gemeenteraad grote zorgen

STEENBERGEN – De Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal ligt zwaar onder vuur. Na een langdurige discussie stemde een meerderheid van de raad gisteravond in met het collegevoorstel om kennis te nemen van de ontwerpbegroting maar van harte ging het niet. Het laatste woord is er zeker nog niet over gezegd. Eerst moet een onderzoek naar de kosten meer duidelijkheid bieden. De kans bestaat dat de raad de definitieve begroting dit najaar alsnog afkeurt.

Sinds 1 januari 2012 werken  de sociale diensten van de gemeenten  Steenbergen,  Bergen op Zoom  en Woensdrecht samen in de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD Brabantse Wal). De gemeente Bergen op Zoom is daarbij de uitvoerende gemeente.

De discussie ontstond al in de oordeelvormende vergadering naar aanleiding van het feit dat de begroting van de ISD ten opzichte van 2018 met 13,8% gestegen is, wat in euro’s een bedrag van 1.260.000,- betekent. Deze stijging is te wijten aan “toegenomen additionele kosten”. Dit zijn kosten die worden gemaakt voor de doorbelasting van zaken als de ondernemingsraad, ondersteuning personeel en organisatie en huisvesting.

Belang van de cliënten

De raad was het unaniem eens dat er meer duidelijkheid moet komen over de herkomst van deze kosten en of ze wel allemaal terecht toegeschreven worden aan de ISD. Ook de toename van het personeelsbestand werd als buitenproportioneel groot bestempeld. Een meerderheid van de fracties is van mening dat het externe onderzoek naar de kosten afgewacht moest worden voordat de definitieve begroting van de ISD af- of goedgekeurd kan worden. In het belang van de cliënten en de samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom stemden zij om die reden wel in met het voorstel van het college om kennis te nemen van de ontwerpbegroting en een zienswijze in te dienen.

Mismanagement

De VVD, Volkspartij en Steenbergen Anders waren het inhoudelijk eens met hun ‘voor’-stemmende collega’s, maar kwamen tot een andere conclusie. Zo vinden zij dat het onderzoek niet extern uitgevoerd moeten worden maar dat daar binnen de samenwerkende gemeenten voldoende kennis van zaken voor in huis is. Ook menen zij dat met het instemmen met het voorstel een verkeerde signaal afgegeven wordt richting de ISD, namelijk dat “Zuid-Europees boekhouden”, “mismanagement” en “open eind financiering” acceptabel zouden zijn.

Uit de Steenbergse Courant