vrijdag 20 juli 2018, 18:00

Ook dit jaar fiks tekort op Jeugdzorg verwacht

STEENBERGEN – Zoals het er nu naar uitziet, zal ook 2018 een fiks tekort op het gemeentelijk budget voor jeugdzorg laten zien. Eerder dit jaar werd de raad onaangenaam verrast met een tekort van 1,4 miljoen over 2017; voor dit jaar  denkt het college dat de zorg 1,2 miljoen meer gaat kosten dan verwacht. De aangekondigde besparing van 775.000 euro gaat niet gerealiseerd worden.

Voor 2018 is er drie miljoen euro begroot maar gezien de uitgaven van het eerste half jaar en de daarop gebaseerde prognose voor de tweede helft is er ruim 4,2 miljoen nodig. Een groot deel van deze kosten ligt overigens buiten de invloedsfeer van de gemeente, bijvoorbeeld door een rechterlijke uitspraak of de vergoeding die pleegouders krijgen voor de opvang van kinderen die uit huis worden geplaatst.

Kosten voor de baten

Een deel van de kosten kan verklaard worden door de nieuwe systematiek van het verlenen van zorgarrangementen die in 2016 is ingezet. Bij het opstarten van dergelijke trajecten lopen de kosten vaak voor de baten uit. De verwachting is wel dat in de loop der jaren de kosten juist dalen en uiteindelijk terechtkomen op het gewenste niveau.

Huisartsen

Om dit te bereiken moet er extra inzet gepleegd worden op een aantal onderdelen. Zoals bijvoorbeeld het contact met huisartsen. Deze hebben de mogelijkheid om ouders zelfstandig door te verwijzen naar zorgaanbieders en dat gebeurt dan ook veel. Volgens het college kan het daardoor gebeuren dat er in sommige gevallen duurdere zorg geboden is dan noodzakelijk. “We hebben in 2017 geïnvesteerd in de bekendheid van het Centrum Jeugd & Gezin (CJG) bij de huisartsen,” licht het college toe. “De huisartsen worden nu gestimuleerd niet meer zelfstandig naar een zorgaanbieder door te verwijzen, maar gebruik te maken van het CJG. Hierdoor kunnen de jeugdprofessionals kritisch kijken naar de inzet van de juiste zorgvormen en daarmee ook onnodige (dure) verwijzingen voorkomen.” Ook stapeling van zorg kan voorkomen worden wanneer de jeugdprofessional mee kijkt.

Open voor pleegzorg

Een deel van het tekort is te wijten aan het feit dat al jarenlang niet de juiste kosten voor pleegzorg zijn begroot. Terwijl er steeds 120.000 euro is begroot, blijken de daadwerkelijke structurele kosten op 450.000 euro te liggen. Bij het opstellen van de begroting is steeds voortgeborduurd op bedragen uit het verleden terwijl er in de gemeente Steenbergen de afgelopen jaren opvallend veel pleegkinderen gehuisvest zijn. “Het is een mooi gegeven dat de gemeenschap zo open staat voor pleegzorg. Het brengt echter op het gebied van jeugdzorg hogere kosten met zich mee,” aldus het college.

Voorstellen

Tegenover de onheilstijding staan ook positievere berichten. Zo kan er door aanpassingen in het inkoopbeleid beter gestuurd worden op inhoud en kosten. Door het efficiënter inrichten van administratieve procedures kan er ook beter gestuurd worden op de daadwerkelijke kosten van jeugdzorg.

Het neemt niet weg dat de jeugdzorg een open eindfinanciering is. Dit betekent dat hulp geboden moet worden, ook als de pot leeg is. In een tussentijdse rapportage later dit jaar komt het college met voorstellen voor aanpassing van de budgetten.

Uit de Steenbergse Courant