Afbeelding
zondag 30 december 2018, 13:30

Historische boerderij in het Oudland verdwijnt

STEENBERGEN - Een van de oudste boerderijen van de gemeente Steenbergen, ‘De Lantaarn’ aan de Moerstraatseweg, houdt op te bestaan. De erven willen de agrarische bestemming laten vervallen, de huidige bebouwing slopen en vervangen door nieuwbouw. Het ontwerp van zowel de nieuwe woning als de omliggende tuinen is geïnspireerd op de lange geschiedenis van de eeuwenoude hofstede.  Door de oorspronkelijke bebouwing te gebruiken als uitgangspunt, blijven “de lichtjes van de lantaarn in stand”, zo staat in de toelichting op het ontwerp te lezen.

De naam ‘De Lantaarn’ komt voor op kaarten van het gebied uit 1650 toen ook de nabij gelegen landgoederen ‘Padmos’ en ‘Ekelenberg’ nog in volle glorie overeind stonden. Op plattegronden van nog eens honderd jaar ouder is al te zien dat er op de locatie van ‘De Lantaarn’ bebouwing stond. Daarmee is de boerderij een van de oudsten van de gemeente Steenbergen. Van de oorspronkelijke bebouwing is echter niet veel meer over. Tijdens de bevrijding van Welberg en Steenbergen, in november 1944, raakten de gebouwen dusdanig zwaar beschadigd dat het merendeel werd herbouwd. Toch is er naar aanleiding van een zienswijze van de Stichting Stadsarcheologie Steenbergen besloten de archeologische waarde van het perceel nog eens extra onder de loep te nemen en dit heeft geleid tot aanpassing van het plan.

Eeuwenoud familiebezit

Hoewel de boerderij eeuwenoud familiebezit is, wordt er al vele jaren niet meer actief ‘geboerd’. De erven zien bovendien geen mogelijkheid om in de huidige tijd een bedrijfseconomisch gezond en duurzaam agrarisch bedrijf in stand te houden. Zij besloten om die reden het agrarisch karakter te laten vervallen en er de bestemming ‘Wonen’ op te willen leggen.
Dat past binnen het beleid om vrijkomende agrarische gebouwen een nieuwe bestemming te geven. Anderzijds moest er wel rekening gehouden worden met het feit dat het Oudland is aangemerkt als gebied waar behoud, herstel of duurzame ontwikkeling van de cultuurhistorische waarden en kenmerken geldt.

Wildvraat en diefstal

Dat sluit evenwel aan bij de wens van de familie die de geschiedenis wil laten herleven door de nieuwbouw te vormen naar de oorspronkelijke bebouwing. Ook de sloot die in vroeger tijden de moestuin beschermde van wildvraat en diefstal wordt in ere hersteld. Zelfs de bomen die nieuw geplant gaan worden, sluiten qua soort aan bij vroeger tijden.

De bestemmingsplanwijziging van ‘De Lantaarn’ is een langdurig traject dat al in 2015 van start ging, maar nu in de laatste fase terecht is gekomen. De gemeenteraad neemt in haar vergadering van 30 januari een besluit waarna nog wel de mogelijkheid volgt om in beroep te gaan bij de Raad van State.

Door: Dasja Abresch

Afbeelding

Uit de Steenbergse Courant