donderdag 7 maart 2019, 09:00

Plannen huisvesting arbeidsmigranten aan rand Dinteloord voorlopig in de koelkast

STEENBERGEN – Het planproces om huisvesting te realiseren voor 250 arbeidsmigranten aan de Noordlangeweg in Dinteloord, wordt voorlopig stilgelegd. De reden is volgens wethouder Petra Lepolder dat er mogelijk vanuit de provincie meer ruimte wordt geboden om zo’n soort pension te realiseren in het buitengebied aan de zuidkant van het kassengebied AFC. Het college heeft deze informatie gedeeld met de raad zodat het kan worden meegenomen in de beeldvormende vergadering over arbeidsmigratie die op 15 april gepland staat. Op deze avond zullen naast huisvesting ook andere aspecten aan de orde komen, zoals leefbaarheid, onderwijs voor kinderen van arbeidsmigranten en integratie. De plannen voor het bouwen van een pension aan de Noordlangeweg hebben de afgelopen tijd behoorlijk wat weerstand opgeroepen vanuit de Dinteloordse bevolking. 

De gemeente heeft samen met initiatiefnemer Flex Employment al meerdere informatiebijeenkomsten gehouden als voorbereiding naar een mogelijke bouw op de grond naast de voetbalvelden aan de rand van Dinteloord. Dat dit proces nu voorlopig wordt stilgelegd betekent volgens wethouder Lepolder niet dat er gehoor wordt gegeven aan protesten van de tegenstanders, maar wel dat er gekeken wordt naar het grootste algemeen belang. “Ik denk dat het verstandig is om nu ‘uit te zoomen’ op de hele discussie. Het gaat over veel meer dan alleen maar bedden. Deze arbeidsmigranten zijn er nu eenmaal en we hebben ze hard nodig. Het gaat er niet om wat het beste is, maar wat het minst slechte is. Dat besef zal ook moeten komen bij de inwoners. Want of ze nu dichter bij het AFC zitten of juist tegen het dorp aan, het straatbeeld zal hoe dan ook veranderen.”

Gevolgen voor landschap

“Het beleid vanuit de gemeente en provincie is nu nog dat huisvesting voor arbeidsmigranten in of tegen de kernen aan moet worden gerealiseerd. Maar uit recente gesprekken met de provincie is gebleken dat er nieuwe inzichten zijn op het gebied van arbeidsmigratie die het mogelijk maken dat we wellicht toch kunnen uitwijken naar het buitengebied. Dat is een van de onderwerpen die de raad mee kan nemen naar die beeldvormende vergadering. Want het brengt natuurlijk andere gevolgen met zich mee, zoals de verandering van het open landschap.”

Ook het uitbreiden van tijdelijke onderkomens bij de agrarische bedrijven zelf is een optie volgens Lepolder. “In het bredere vraagstuk van huisvestingsalternatieven zou de raad het in heroverweging kunnen nemen.” 

Onderzoek Sunclasspark

In dezelfde raadsmededeling die naar de fracties is uitgaan, zijn ook de uitkomsten gedeeld van het eerste gedeelte van het externe onderzoek dat gaande is naar het Sunclasspark in Nieuw-Vossemeer. Dat is een langlopende kwestie waarbij de overgebleven recreatieve bewoners frustraties hebben over arbeidsmigranten die er ook gehuisvest worden. Uit de eerste conclusies blijkt dat het om meerdere redenen niet haalbaar is om het park voor recreatieve doeleinden te gebruiken. Om de huisjes geschikt te maken voor de huisvesting van arbeidsmigranten, zullen ze wel aangepast moeten worden om te voldoen aan de gestelde normen. “Dan zou het een soort Stella Maris kunnen worden, in huisjesvorm”, aldus Lepolder.

Al deze zaken zullen worden meegenomen naar het rondetafelgesprek van de gemeenteraad op15 april dat de eerste opmaat geeft naar het nieuwe beleid over arbeidsmigratie. Uiteindelijk zal er naar verwachting in oktober een raadsvoorstel komen waarin ook de opbrengst van deze vergadering zal zijn verwerkt.

Tekst: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl

Uit de Steenbergse Courant