maandag 15 juli 2013, 20:05

Schriftelijke raadsvragen aan college over kwestie Stoofdijk

STEENBERGEN – De fracties van CDA, VVD, Door!, GB/Dé Lokale Partij en Lijst Ger de Neve hebben vandaag bij het college schriftelijke vragen ingediend over de ‘kwestie Stoofdijk’.

Vorige week zetten meerdere bewoners van de Stoofdijk en de Zeelandweg Oost op demonstratieve wijze hun huizen te koop. Op de borden prijken namelijk de rechtstreekse telefoonnummers van wethouder Heijmans en het bestuurssecretariaat van de gemeente. Niet dat de telefoon daar sindsdien roodgloeiend staat, integendeel. De bewoners zijn er dan ook van overtuigd dat hun woningen voorgoed onverkoopbaar zijn geworden.

Dinsdag kregen de betrokkenen bezoek van een delegatie van de commissie Ruimte & Economie, met vertegenwoordigers van voornoemde raadsfracties. Zij kregen van de bewoners andermaal het verzoek om hen te helpen in hun strijd tegen de toekomstige geluidsoverlast van de A4 en de Zeelandweg Oost. Bij de Raad van State werden hun bezwaren op dit punt - in maart 2012 - ongegrond verklaard.

Afgelopen voorjaar namen zij een onafhankelijk akoestisch adviesbureau in de arm, dat op basis van de officiële gegevens van Rijkswaterstaat en de provincie tot de conclusie kwam dat de geluidsoverlast beduidend hoger uitpakt dan werd aangenomen.

Afgaand op dit onderzoek zouden op z’n minst geluidswerende maatregelen moeten worden getroffen, maar dat is Rijkswaterstaat nog altijd niet van plan. Laat staan dat de bewoners op een schadeloosstelling mogen rekenen.

Patstelling

Rijkswaterstaat houdt zich vast aan haar eigen rekenmethodes, die landelijk worden toegepast, en voelt zich bovendien gesterkt door de uitspraak van de Raad van State. Wat de bewoners vooralsnog slechts rest is dat zij een verzoek tot nadeelcompensatie kunnen indienen. Dat vinden zij niet voldoende. De betrokkenen overwegen daarom sterk een herziening van het tracébesluit aan te vragen bij de Raad van State, puur waar het de onderhavige overlastsituatie betreft.

‘Er is nu een patstelling ontstaan’, schrijven de vijf fracties in een gezamenlijke brief aan burgemeester en wethouders, aan wie zij onder meer vragen op welke manier wethouder Heijmans de voorbije maanden precies zijn bemiddelende rol heeft ingevuld en of de gemeente er alsnog voor kan en wil zorgen dat - zowel voor Rijkswaterstaat als de betrokken bewoners - een bevredigende oplossing wordt bereikt. De politici verzoeken het college dringend om op korte termijn met antwoorden te komen.

Uit de Steenbergse Courant