dinsdag 12 mei 2015, 08:13

Volkspartij vreest mega-varkensstal

DE HEEN – In strijd met politieke afspraken die al in 1994 al werden gemaakt, blijkt volgens de Volkspartij nergens uit dat B en W zich hebben ingespannen om de realisatie tegen te gaan van een varkenshouderij met bijna 7000 dieren aan de Heensedijk.

Het lijkt er zelfs eerder op dat het college aan de totstandkoming van het bedrijf heeft meegewerkt, zonder de raad, noch de Stichting Leefbaarheid De Heen hieromtrent actief te informeren, aldus de fractie, die morgenavond duidelijkheid hoopt te krijgen over de gang van zaken in de oordeelsvormende vergadering van het gemeentebestuur.

De Volkspartij zet vraagtekens bij een eerdere mededeling van B en W dat de provincie het bevoegd gezag is als het gaat om de vergunningverlening aan intensieve veehouderijen en vreest dat de inwoners van De Heen met veel overlast van de grote varkensstal te kampen zullen krijgen. De onderneming staat voor zover bekend op het punt van beginnen en zal ook een negatieve invloed uitoefenen op de recreatiemogelijkheden in de omgeving, zo verwacht de Volkspartij.

Toen in 1994 een ware invasie dreigde van (Oost-Brabantse) varkensboeren in West-Brabant, moest de gemeente Steenbergen in allerijl het toen geldende bestemmingsplan aanpassen, teneinde de vestiging van megastallen hier te voorkomen. 

,,Dat is voor een groot deel gelukt en mede dankzij een destijds unaniem door de raad aangenomen motie, die nog altijd van toepassing is, zijn we er ook in de jaren daarna in geslaagd deze ongewenste ontwikkeling zoveel mogelijk tegen te gaan,’’ aldus fractievoorzitter Michel Lambers van de Volkspartij. ,,En nu heeft het college dit gewoon laten passeren. We hebben slechts een raadsmededeling ontvangen dat aan alle vergunningsvoorwaarden is voldaan, wat wij sowieso wagen te betwijfelen.’’

De Volkspartij wil morgenavond met het college en de overige politieke partijen het debat aangaan over de kwestie.

Uit de Steenbergse Courant