Afbeelding
vrijdag 18 maart 2022, 09:26

Gemeente vraagt inwoners mee te praten over de drempels

STEENBERGEN – De gemeente wil laagdrempelig zijn voor wat betreft een inspraakmogelijkheid met betrekking tot het nut en de noodzaak van alle huidige drempels in de gemeente Steenbergen. Daartoe is een pagina gereserveerd op de gemeentelijke website. Inwoners zien daarop een fotokaart waarop alle drempels zijn aangegeven. Per drempel kan nu een reactie worden gegeven.

De pagina met de fotokaart is te bereiken via: www.gemeente-steenbergen.nl/drempels.Op deze kaart kunnen alle drempels in de zes kernen en in het buitengebied worden aangeklikt. Het zoeken naar een kern gaat het handigste door deze in te tikken in het zoekvenstertje. Op de fotokaart kan worden ingezoomd en zo is elke drempel – in rood aangegeven – goed zichtbaar en vervolgens ook aanklikbaar. In een kolom links van de kaart wordt de bezoeker gevraagd om bij de drempels van zijn of haar keuze aan te geven of deze ‘goed’ is of ‘niet goed’.

Gebruiker of gewoon bewoner


Vervolgens wordt gevraagd in welke hoedanigheid de betreffende bezoeker een mening geeft. Als bewoner, gebruiker, als dienstambtenaar van de gemeente zelf of als agrariër. Veel inwoners zullen wellicht blij zijn met deze ‘mee-praat-mogelijkheid’, zeker ingeval een echt te hoge drempel wordt aangeklikt. Van heel wat agrarische weggebruikers is bekend dat ze moeite hebben met bepaalde drempels in het buitengebied die voor hen heel wat ongemak bezorgen.

Oordeel over nut en noodzaak


Uitgangspunt bij de aanleg van drempels was om de snelheid van de weggebruikers te dempen. Destijds ontving de gemeente provinciale subsidie bij de aanleg van drempel. Dat leverde bij inwoners niet zelden het idee op dat de motivatie van financieel voordeel de reden was dat het gemeentelijk gebied bezaaid werd met een groot aantal drempels.
Nu krijgt iedere inwoner de kans om een oordeel te geven over het nut en de noodzaak van elke drempel die binnen de gemeentegrenzen is aangelegd.

Actieplan


Nadat alle reacties van de inwoners verzameld zijn worden deze bekeken en gedeeld met de gemeenteraad. Vervolgens wordt op basis van deze reacties een actieplan opgesteld voor de drempels die voor problemen zorgen.

foto’s: voorbeelden van de fotokaarten waarop alle drempels in rood zijn aangegeven


[ door Peter Vermeulen ]

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Uit de Steenbergse Courant