woensdag 30 september 2015, 17:20

Gemeente polst draagvlak bij bevolking voor opvang vluchtelingen

STEENBERGEN – Om te polsen hoe de bevolking denkt over de opvang van vluchtelingen in Steenbergen, belegt de gemeente(raad) op 21 oktober hieromtrent een beeldvormende vergadering. In voorbereiding daarop is Buiten de Veste (het gebied naast brede school Het Podium) aangemerkt als enige mogelijke locatie voor een asielzoekerscentrum, dat dan vijf tot tien jaar zou kunnen blijven bestaan en waar vier- tot maximaal zeshonderd vluchtelingen ondergebracht zouden kunnen worden.

,,We hebben besloten dit onderwerp bij de kop te pakken, je kunt je ogen immers niet sluiten voor de grote stroom vluchtelingen en de bijhorende huisvestingsproblematiek,’’ stelt burgemeester Joseph Vos. Binnen het college en de raad werd het onderwerp de voorbije weken ook al een paar keer, in beslotenheid, besproken.

,,Wij hebben van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, red.) geen specifiek verzoek gehad, maar aan alle gemeenten is de oproep gedaan om te helpen met de opvang van vluchtelingen. Alle asielzoekerscentra zitten op dit moment immers vol.’’

,,Het leek ons verstandig naar aanleiding hiervan een notitie te maken, zonder waarde-oordeel of mening van onze kant, op basis waarvan we de bevolking kunnen informeren en die we kunnen gebruiken om het gesprek met de burgers kunnen aangaan, zodat zij hun mening kenbaar kunnen maken aan de raad, die uiteindelijk een besluit moet nemen.’’

Politieke discussie

Vos spreekt de hoop uit dat het publiek niet vanuit de onderbuik reageert, maar serieus wil meedenken over de opvangmogelijkheden in Steenbergen. Hij memoreert het feit dat in Stella Maris op de Welberg ook jarenlang enkele honderden asielzoekers hebben gewoond. ,,Daar was men op voorhand sceptisch over, maar in de praktijk heeft dat hoegenaamd geen problemen opgeleverd. Maar wij begrijpen dat mensen zorgen hebben, daarom willen we hen ook zo goed mogelijk informeren en mee laten praten.’’

Na de beeldvormende vergadering van 21 oktober (informatie over plaats, tijd en aanmelding volgen later), volgt op 9 november de politieke discussie over de eventuele huisvesting van vluchtelingen en op 26 november met de raad dan de knoop doorhakken.

Als wordt besloten om de locatie op Buiten de Veste aan te bieden om een semi-permanent asielzoekerscentrum te vestigen, is de kans volgens Vos aanmerkelijk groot dat het COA daadwerkelijk van deze optie gebruik zal maken. Omgekeerd zou het ook mogelijk zijn dat de gemeente in een later stadium va hogerhand de opdracht krijgt om vluchtelingen te huisvesten.

Crisisopvang

Naast de reguliere opvang voor de langere termijn, wordt ook gekeken naar de mogelijkheden die de gemeente Steenbergen heeft om voor noodopvang te zorgen. In dat geval verblijven vluchtelingen maximaal 72 uur op een tijdelijke plek, waarna zij doorstromen naar andere opvangvoorzieningen.

In principe is de burgemeester bevoegd om plaatsen (zoals sporthallen) aan te wijzen t.b.v. de crisisopvang. Vos wil echter ook de beeldvormende vergadering afwachten voordat hij bepaalt hoe hiermee om te gaan.

Uit de Steenbergse Courant