donderdag 15 juni 2017, 11:00

Gewoon Lokaal! tevreden over invulling dorpsmolen door college

STEENBERGEN – Een compliment vermomd als kritiek. Dat is wat wethouder Marijke Vos vorige week kreeg van fractievoorzitter Wilma Baartmans (Gewoon Lokaal!). Laatstgenoemde sprak in de vergadering haar teleurstelling uit over de, naar mening van haar fractie, veel te summiere wijze waarop het college invulling geeft aan een raadsmotie omtrent duurzame energie. Na een uitgebreide uitleg door de wethouder was het raadslid echter van mening veranderd. “Waarom scheept u ons af met een raadsmededeling van twee alinea’s wanneer u gewoon een goed verhaal heeft?,” vroeg Baartmans de wethouder.

Begin 2016 stemde een brede meerderheid van de raad in met een motie van Gewoon Lokaal! om te komen tot een ‘dorpsmolen’. De gedachte hierachter was om de opbrengst van opgewekte windenergie ten goede te laten komen aan de gemeenschap. Het mes zou daarmee aan twee kanten snijden: het bevorderen van de leefbaarheid en het vergroten van het draagvlak voor het opwekken van duurzame energie. Ook moest er een onderzoek komen naar andere duurzame energievormen waarin de inwoners van de gemeente meengenomen zouden worden. 

Begin mei liet het college middels een raadsmededeling weten dat het met de opschaling van de windmolens in de Karolinapolder en een nog op te stellen visie Energie en Ruimte meende te voldoen aan de motie. Gewoon Lokaal! deelde die mening niet en agendeerde het onderwerp voor de oordeelvormende vergadering van woensdagavond.

Metafoor

Wethouder Marijke Vos stond al klaar om de eerdere raadsmededeling van een uitgebreide toelichting te voorzien. “We hebben het idee van de dorpsmolen altijd opgevat als een metafoor om te komen tot een sociale participatie van inwoners van het gebied bij het realiseren van windenergie. De turbines in de Karolinapolder zijn als het ware een pilot project waarbinnen de moderne sociale randvoorwaarden voor het eerst een plek krijgen.”

Eerst eigen visie

Verder liet de bestuurder weten wel degelijk aan de slag te zijn met het onderzoeken van andere vormen van duurzame energieopwekking. “We hebben aanvragen om in het buitengebied percelen met zonnepanelen aan te leggen. De provincie heeft ons echter laten weten dat dat niet zomaar kan maar dat we dan eerste een visie Energie en Ruimte op moeten stellen die de Provincie kan toetsen aan de omgevingswet. “

Ter voorbereiding daarop komt er op 21 september een informatieavond waarop de Regionale Energiestrategie wordt gepresenteerd: een regionale visie waarin vanuit ruimtelijk perspectief wordt geschetst wat op Steenbergs grondgebied mogelijk is. Deze kan als onderlegger dienen voor de eigen visie

Zonneweides

In de tussentijd bekijkt het college wat de mogelijkheden zijn om vrijgekomen percelen op bedrijventerreinen in te richten als ‘zonneweides’: “Ook op die manier kunnen we energie produceren waar onze bewoners van kunnen profiteren en geven we invulling aan de metafoor dorpsmolen,” lichtte Vos toe.

De wethouder begreep het ongeduld van Gewoon Lokaal! goed. “Maar het is allemaal sneller gezegd dan gedaan. We lopen tegen hobbels aan, ook in het kader van bewustwording. Nog lang niet iedereen in deze gemeente is doordrongen van het belang van alternatieve energieopwekking. We moeten nog aan de slag met communicatie en bewustwording. Dat doen we onder meer tijdens de woonbeurs die op 17 juni hier in het gemeentehuis wordt gehouden en die als thema Duurzaamheid heeft meegekregen.“

Toch ziet Vos de toekomst zonnig tegemoet: “Ik ben ervan overtuigd dat wanneer de bewustwording goed is ingezet en tussen de oren zit, de versnelling over een paar jaar nog sneller gaat.“

Uit de Steenbergse Courant